Resurs wind

Alsolift  wykona na zlecenie dokumentację dotyczącą resursu zgodną z obowiązującymi przepisami, dobrą praktyką inżynierską i aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz akceptowalną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wykonamy także dokumentację przywrócenia resursu.

Resurs jest określeniem znanym każdemu inżynierowi, określa on trwałość eksploatacyjną elementów składowych urządzenia, czyli określa maksymalny okres czasu przez który poszczególne elementy mogą być bezawaryjnie i bezpiecznie użytkowane. Do tej pory obowiązkiem określania resursu czyli trwałości eksploatacyjnej podlegała głównie branża lotnicza, gdzie wymóg bezawaryjności sprzętu jest warunkiem bezpieczeństwa transportu.

Wraz z postępem technicznym wzrosły wymagania bezpieczeństwa urządzeń z innych branż w tym wind. Aby temu sprostać winda musiała się stać zaawansowanym urządzeniem wyposażonym w mechaniczne, mechaniczno-elektryczne i elektroniczne systemy sterowania i bezpieczeństwa.

W dniu 30 października 2018 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wprowadził pojecie resursu (trwałości eksploatacyjnej), który zdefiniowany został jako parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na postawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia urządzeń transportu bliskiego w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Jednostka powołana do nadzoru i egzekwowania przepisów w tym zakresie, Urząd Dozoru Technicznego, od momentu opublikowania przepisów informuje, iż wymóg określenia trwałości eksploatacyjnej – resursu – spoczywa na eksploatującym urządzenie. Rozporządzenie powyższe w paragrafie 6 stanowi : „Eksploatujący, w przypadku przekroczenia resursu UTB, przeprowadza ocenę stanu technicznego UTB lub zleca jej przeprowadzenie.” Zgodnie z wytycznymi UDT brak dokumentacji dotyczącej resursu w trakcie badania okresowego w 2020 roku automatycznie spowoduje odstąpienie od badania inspektora UDT z winy eksploatującego, wydanie negatywnej decyzji dalszej eksploatacji czyli unieruchomienie windy.

Resurs urządzenia należy każdorazowo przedstawiać w trakcie badania a w przypadku gdy dojdzie do jego wyczerpania należy go przywrócić.
Proces przywracania resursu składa się z kilku etapów: oceny stanu technicznego urządzenia czyli sprawdzenia wszystkich podzespołów a następnie określenia co powinno być wykonane by resurs został przywrócony. Przeprowadzenie odpowiednich czynności remontowych i naprawczych wynikających z oceny stanu technicznego pozwoli na odtworzenie resursu windy.

Pytania proszę kierować na adres mailowy: resurs@alsolift.pl